Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Projekty realizowane przez inne instytucje

Poniżej znajdują się informacje o projektach realizowanych przez inne instytucje, które zostały przekazane do PUP w Proszowicach w celu ich upowszechnienia.

Tytuł projektu

Realizator

Uczestnicy

Dodatkowe informacje i kontakt

RESTART III - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. – Lider projektu wraz z Partnerami: Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o., Niepublicznym Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Edukacja s.c. Krzysztof Kot & Magdalena Kot, Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych

Osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujące województwo małopolskie. Zagwarantowany udział w pierwszej kolejności mają kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, czyli posiadające wykształcenie, co najwyżej średnie, osoby długotrwale bezrobotne tzn. nieprzerwalnie bezrobotne przez okres 12 miesięcy oraz z osoby z niepełnosprawnościami

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.

ul. Sokołowskiego 6

31-436 Kraków

tel./fax 12 412 13 00  

tel. kom. 519 746 940

e-mail: biuro@gdp-krakow.pl

http://www.gdp-krakow.pl/projekty/restart-iii/

 

 

POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ - POSTAW NA SIEBIE Interkadra Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-552, ul. Wielicka 50 w partnerstwie z firmą Dariusz Pierzak - Szkolenia Projekty Doradztwo.

Projekt przeznaczony jest dla osób:

● Zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego

● Nie prowadzących własnej działalności gospodarczej

● Zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne

● Osób odchodzących z rolnictwa posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie rodzin ubezpieczeni w KRUS

InterKadra Sp. z o.o.

ul. Wielicka 50

30-552 Kraków

NIP: 6762336026

email: postawnasiebie@interkadra.pl

tel: 12 290 44 37

Biuro projektu czynne: pn-pt 8-16

www.postawnasiebie.eu

Droga do zatrudnienia

 SYSTEMA Sp. z o.o.

Osoby, które ukończyły 30 lat, zamieszkują na terenie województwa małopolskiego, w powiecie: nowosądeckim/ myślenickim/ proszowickim/ miechowskim/ wadowickim/ oświęcimskim/ nowotarskim/ brzeskim/ gorlickim/ tarnowskim/ chrzanowskim/ olkuskim/ tatrzańskim/ limanowskim/ dąbrowskim i są zarejestrowane jako osoby bezrobotne oraz spełniają minimum jedną dodatkową cechę:

-Status osoby bezrobotnej powyżej 1 roku (weryfikowane na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy)

-Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)

-Osoby niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności)

-Osoby po 50 roku życia

-Kobiety

 

SYSTEMA sp. z o.o.

Biuro Projektu

Ul. 1 maja 5, 33-300 Nowy Sącz

www.drogadozatrudnienia.eu

e-mail: drogadozatrudnienia@systema.pl

 

Kierownik Projektu

Adrian Janusz

tel:. + 48 884 877 177

e-mail: ajanusz@systema.pl

 

 

Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego

Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A.

Osoby niepełnosprawne w wieku 30 lat i więcej, bierne zawodowo lub bezrobotne, zamieszkujące województwo małopolskie

Kontraktor Sp. z o.o.

ul. Bajana 4, 31-465 Kraków         

tel: 512 053 545

e-mail: malopolskie@kontraktor.biz.pl

www.kontraktor.biz.pl

 

Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

Osoby niepełnosprawne w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo (niezarejestrowane w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujące województwo małopolskie.

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. ul. Szlak 65 lokal 215, 31-153 Kraków

Telefon 510 278 067

www.rozpocznijodnowa.wgpr.pl

e-mail: kontakt@rozpocznijodnowa.wgpr.pl

 

Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces

WYG Consulting Sp. z o.o.

Projekt dedykowany jest do grupy 150 osób młodych  (100 kobiet i 50 mężczyzn) z czego 101 uczestników, to osoby niepełnosprawne, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

-mieszkają na terenie województwa małopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) 

-w momencie przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia

-są osobami biernymi zawodowo (osobami, które nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)

-w momencie przystąpienia do projektu nie uczestniczą w kształceniu lub w szkoleniu (uwaga: powyższe kryterium jest spełnione przez studentów studiów zaocznych i uczniów szkół wieczorowych)

-w momencie przystąpienia do Projektu nie uczestniczyły w szkolenia finansowanych z środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni

 

WYG Consulting Sp. z o.o.
Tel: +48 12 363 80 87
E-mail: agata.krukowska@wygconsultinng.pl

Biuro Projektu w Krakowie

ul. Świętokrzyska 12 lokal 502, 30-015 Kraków

www.mlodzidopracy.pl

tel:  12 363 80 87 - 88

e-mail: biuro@mlodzidopracy.pl

 

 

Zmiana na plus

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" Sp. z o. o.

Osoby, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy (zwolnienie nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS

Biuro Projektu

ul. Szlak 8a/5

Kraków

Tel: 12 626 00 95

Dobry Czas na Biznes – KOM Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) należących do co najmniej jednej z grup:

  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach
  • kobiet

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Powiatowy Punkt Informacyjny

powiat proszowicki

ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice
tel. 785 056 877

NOWY START BEZ BARIER!

PROFESJA
Centrum Aktywności Zawodowej
ul. Sieradzka 4C
60-163 Poznań
Uczestnikami projektu są wyłączenie osoby młode niepełnosprawne w wieku 15 - 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności os. w wieku 15 - 24 lata, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby niepełnosprawne

Formularze Zgłoszeniowe można składać osobiście na spotkaniach informacyjnych, pocztą, kurierem lub elektronicznie na adres: staze@profesja-poznan.pl; anna.szymaszkiewicz@profesja-poznan.pl

p. Paulina Jagielska tel. 697 180 901

p. Anna Szymaszkiewicz tel. 537 324 888

JESTEM NIEPEŁNOSPRAWNY I CHCĘ PRACOWAĆ

Spółdzielnia Socjalna SerwiS w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

Osoby:

w wieku 30+,

niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia),

mieszkające na terenie powiatów województwa małopolskiego: myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski, dąbrowski,

bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo.

http://jestemniepelnosprawnyichcepracowac.pl/

Biuro projektu:

ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

tel.: 14 656 28 00, 533 566 579

AKTYWNE PERSPEKTYWY: PRACA-ROZWÓJ-MOŻLIWOŚCI Powiatowy  Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce Projekt skierowany jest do: Kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej, nie pracujących: bezrobotnych i biernych zawodowo
 należących do co najmniej do jednej z grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne (konieczne zaświadczenie z właściwego urzędu pracy),
- osoby z niepełnosprawnościami (konieczne prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności i/ lub orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię w przypadku osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi),
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie czyli maksymalnie liceum ogólnokształcące, liceum profilowane; technikum, uzupełniające liceum),
- kobiety.

 

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
32-020 Wieliczka ul. Limanowskiego 11
tel./fax: (12) 278-42-41

http://www.cech-wieliczka.pl/index.php/oprojekcie5

Nowe Szanse - Nowy Start! Powiatowy  Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce Osoby młode, w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie uczestniczą w jakimkolwiek kursie doszkalającym, tzw. młodzież NEET nie zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy.

 

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
32-020 Wieliczka ul. Limanowskiego 11
tel./fax: (12) 278-42-41

http://cech-wieliczka.pl/index.php/strona-glowna/9-ogolnie/286-rekrutacja-do-projektu-nowe-szanse-nowy-start

Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra

osoby w wieku 30+;

niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);

mieszkające na terenie województwa małopolskiego;

bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby opiekujące się osobami zależnymi

www.niepelnosprawninarynkupracy.pl
Biuro projektu:


ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

 

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2016-07-28, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2018-02-09

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony