Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Zatrudnianie cudzoziemców po 01.01.2018r.

JAK ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r. (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii)

ABY LEGALNIE ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA

Podmiot powierzający pracę musi:

 • uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca albo zezwolenie na pracę sezonową lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i przekazać ten dokument cudzoziemcowi (chyba, że cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt i pracę);
 • podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 • skopiować dokument pobytowy cudzoziemca (patrz podstawowe obowiązki pracodawcy);
 • zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub w oświadczeniu;
 • zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika to z formy zatrudnienia;
 • wypełnić obowiązki informacyjne (-> Najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018 r.).

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz podmiotu wskazanego w zezwoleniu/oświadczeniu.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi sankcjami takimi jak grzywna, czy brak możliwości zatrudnienia cudzoziemca.

Dokumenty dopuszczające do rynku pracy:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wydawane przez wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy, jak i do pobytu;
 • Zezwolenie na pracę – wydawane przez wojewodę: 5 typów zezwoleń na pracę: A – gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w podmiocie w Polsce, wydawane na wniosek pracodawcy, B – gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie, działa jako komplementariusz albo prokurent, C,D,E – w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski;
 • Zezwolenie na pracę sezonową – typ S – (nowy instrument wprowadzony 1 stycznia 2018 r.) – wydawane przez starostę na wniosek pracodawcy – uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym (UWAGA – różnice w przypadku cudzoziemca przebywającego w Polsce i przyjeżdżającego z zagranicy);
 • Oświadczenie (nowe przepisy od 1 stycznia 2018) – rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez pracodawcę dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach.

Praca sezonowa będzie możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (chyba, że cudzoziemiec – na podstawie innych przepisów – może wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę w Polsce).

Obowiązki pracodawcy:

 • Przed powierzeniem pracy sprawdź, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrób kopię tego dokumentu i przechowuj go do zakończenia pracy przez cudzoziemca.
 • Pracodawcom powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnych dokumentów pobytowych grożą dotkliwe sankcje.
 • Upewnij się, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy w Polsce. Pamiętaj, że rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy. Zawarcie umowy o dzieło nie może być sposobem na obejście przepisów kodeksu pracy czy zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną.
 • Jeśli zatrudniasz cudzoziemca na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia masz obowiązek zgłoszenia go w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania składek do ZUS.
 • Jako podmiot powierzający wykonywanie pracy jesteś obowiązany do wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego np. obliczanie, pobieranie i wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

Pracodawca może skorzystać z elektronicznych formularzy dostępnych na stronie www.praca.gov.pl

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZANE OD 1 STYCZNIA 2018r.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

 • zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;
 • wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;
 • odmowa wydawana w formie decyzji administracyjnej, z możliwością odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego ds. pracy;
 • wpłata – 30 zł;
 • obowiązki informacyjne podmiotu – poinformowanie o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu);
 • doprecyzowanie sposobu zliczania okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia – pod uwagę będą brane okresy, na jakie oświadczenie zostało zarejestrowane.

Zezwolenie na pracę sezonową:

 • wydaje starosta (powiatowy urząd pracy);
 • instrument przeznaczony dla wszystkich cudzoziemców z państw spoza UE/EOG;
 • w przypadku ubiegania się o zezwolenie dla obywateli 6 państw (objętych systemem oświadczeniowym) nie ma konieczności uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych;
 • dotyczy prac w sektorach uznanych za sezonowe;
 • uprawnia do pracy przez okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
 • wpłata – 30 zł;

Zezwolenie na pracę sezonową:

 • wydawane w formie decyzji administracyjnej, w przypadku odmowy możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego ds. pracy;
 • po przyjeździe cudzoziemca pracodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym powiatowego urzędu pracy i podania adresu zamieszkania cudzoziemca. Dopiero po spełnieniu tego obowiązku urząd wydaje zezwolenie na pracę sezonową uprawniające cudzoziemca do pracy;
 • w kolejnych latach współpracy z danym cudzoziemcem można ubiegać się o tzw. wpis wielosezonowy (do 3 lat).

Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po poinformowaniu urzędu przez podmiot o przyjeździe cudzoziemca. Praca musi być jednak wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wydanym wcześniej przez urząd.

Cudzoziemiec może także pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową u tego samego pracodawcy. Natomiast u nowego pracodawcy – 30 dni.

W przypadku wszystkich instrumentów dopuszczających do rynku pracy, wprowadzono nową przesłankę odmowy, gdy okoliczności sprawy wskazują, iż uzyskane zezwolenie/ oświadczenie może zostać wykorzystane niezgodnie z celem lub uzyskane jest dla pozoru. Dotyczy to np. takich sytuacji, gdy podmiot nie ma zamiaru lub możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi, nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zalega z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków.

 

 

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2017-12-29, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2020-02-05

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony