Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Nowy projekt dla osób do 29 roku życia - rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie proszowickim (V)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Oś priorytetowa I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu łącznie w 2020 i 2021 roku wynosi 2 185 212,41 PLN

Wsparciem zostanie objętych 235 osób bezrobotnych z terenu powiatu proszowickiego.

W ramach projektu zaplanowano:

  • staże (87 osób)
  • szkolenia (71 osób)
  • prace interwencyjne (15 osób)
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (40 osób)
  • doposażenia stanowisk pracy (16 osób)
  • inne formy wsparcia (wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych) (6 osób)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie proszowickim.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat bez pracy (w tym osoby z niepełnosprawnościami) zarejestrowanych w PUP w Proszowicach jako bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

W procesie rekrutacji zostanie zapewniona dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zachowana zostanie zasada równości szans płci.

Wejście główne do budynku (z podjazdem) zapewnia osobom z niepełnosprawnościami dostęp do budynku. Urząd dysponuje wyodrębnionym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne na parterze budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Schody odpowiednio oznakowane taśmą odblaskową. Informacja o projekcie jest umieszczona na zgodnej ze standardem cyfrowym stronie internetowej zapewniając dostępność dla osób słabowidzących. Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po zgłoszeniu takiej potrzeby).

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne -  byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO (projekty realizowane przez instytucje pomocy i integracji społecznej (w tym GOPS, PCPR).

Osoby bezrobotne, które spełniają powyższe kryteria udziału w projekcie proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny ze swoim doradcą klienta).

 

 

 

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2020-02-19, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2021-02-23

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony