Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki - stan prawny na 1 czerwca 2014r.

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

(stan prawny na dzień 1 czerwca 2014 r.)

OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.01.2010r.:

podstawowy(100%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


831,10x
652,60

obniżony (80%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


664,90
522,10

podwyższony (120%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji 666,60 zł – obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2014 r. M.P. 2014 poz. 367)

997,40
783,20

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

szkolenia - 120 % zasiłku

997,40

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

997,40

stażu - 120 % zasiłku

997,40

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

831,10

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

166,30

Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

479,40

Premia za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

1513,50

3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

UWAGA podstawę do naliczenia dodatku aktywizacyjnego dla osób, które uzyskały prawo do zasiłku przed 01.01.2010r. stanowi kwota zasiłku ustalonego na podstawie dotychczasowych przepisów

415,60

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych

415,60

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min. 8,10/godz.

Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2013 r. o 3,7% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 27,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łacznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)

- w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60*)

980,70

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.680,00 + 302,40*)

Uwaga: do zawartych przed 01.01.2010r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania.

1.982,40

2. robót publicznych

- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (1.947,66 + 350,58*),

2.298,24

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.895,31 + 701,16*)

4.596,47

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

5.040,00

4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)

max 4,86/za godz.

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy.

1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

23.371,86

b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

15.581,24

c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)

11.685,93

2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

23.371,86

3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

15.581,24

4.Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 08.05.2013 r.)

4,50%

5.Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu (art. 66 l ustawy)

max 605,40

Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2014r.)

1.680,00xxx

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw.2014 r. (obowiązuje od 1.06.2014r.)

3.895,31xxxx

3. Skladka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999r.)

2,45%

4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r)

0,10%

5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r)

9,00%

x przyznany od 01.01.2010 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosił przez pierwsze trzy miesiące 717,00 zł oraz 563,00 zł w pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Od 1 czerwca 2010 r. zwaloryzowany o 3,5%, od 1 czerwca 2011 r. o 2,6%, a od 1 czerwca 2012 r. o 4.3%, w 2013 r. o 3,7 %. Od 27 maja 2014 r. (tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 2014 r.) zasiłek wynosił 823,60 zł i 646,70 zł.

Od 1 czerwca 2014 r. zwaloryzowany o 0,9% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. w stosunku do 2012 r. (komunikat Prezesa GUS – M.P. 2014 poz.94)

xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xxx od 1.01.2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.680 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. 2013, poz. 1074);
xxxxprzeciętne wynagrodzenie w I kw. 2014 r. wynosi 3.895,31 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 12 maja 2014 r., M.P. 2014 poz. 326).


Opracowano w Wydziale Funduszu Pracy Departamentu Funduszy MPiPS
w dniu 30.05.2014 r.


 

Treść utworzona przez: Janina Moliszewska, dn. 2014-07-02, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2015-11-27

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony