Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy / Prawa poszukujących pracy

Prawa poszukujących pracy


 

Poszukujący pracy, który:

 1. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   
 2. Jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego zgłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   
 3. Otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   
 4. Uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   
 5. Jest żołnierzem rezerwy,
   
 6. Pobiera rentę szkoleniową,
   
 7. Pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
   
 8. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
   
 9. Pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym,
   
 10. Jesteś cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy udzielane w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust.1, art. 160, art. 161, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 lub art. 187 ustawy o cudzoziemcach albo zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1 bądź wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,
   
 11. Jest osobą niepełnosprawną niepozostającą w zatrudnieniu

 

po zarejestrowaniu w PUP może:

 1. Ubiegać się o sfinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych, udzielenie pożyczki szkoleniowej o których mowa w art. 40, art. 41 ust. 4-7, art, 42 i art. 42a (dotyczy osób wynienionych w punktach 1 - 10).

  W okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych nie będzie przysługiwało Ci stypendium.

 2. Ubiegać się o skierowanianie do odbywania przygotowania zawodowego dorosłych w celu uzyskania nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych (dotyczy osób wynienionych w punktach 3 - 7)

 3. Korzystać bezpłatnie z usług pośrdnictwa pracy prowadzonego w formie indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy, targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy oraz giełd pracy, które umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy dobranymi przez pośrednika pracy

 4. Korzystać z bezpłatnych usług poradnictwa zawodowego  prowadzonego w formie:

 • porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowym, który stosuje postępowanie wspomagające proces podejmowania decyzji zawodowej przez bezrobotnego lub poszukującego pracy;

 • porady grupowej prowadzonej przez doradcę zawodowego, podczas której uczestnicy zajęć mają możliwość dokonania samooceny oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej.

 1. Uzuskać pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

 2. Może korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie (dotyczy osób wymienionych w pkt. 10) :

5)   badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;
6)   zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji;
7)   finansowania kosztów przejazdu, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji;
9)   szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;
10)  bonu na zasiedlenie;
11)  bonu szkoleniowego;
12)  bonu stażowego.

 

PAMIETAJ!

O przysługujących Ci prawach dowiesz się więcej przychodząc lub dzwoniąc do Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.

 


Podstawa prawna:

art. 36, 38, 43, 53 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 674 z póź. zm.)

art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z póź.zm.)Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Małgorzata Maj, dn. 2014-07-17

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony