Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy / Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy


Osoby bezrobotne niepełnosprawne mogą korzystać z usług urzędu na takich samych zasadach jak  pozostałe osoby bezrobotne.

Osoba niepełnosprawna posiadająca prawo do pobierania świadczeń (np. renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku stałego, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia) może się zarejestrować jako poszukująca pracy. Każda osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy niepełnosprawna  może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:

 • pośrednictwa pracy,
 • usług EURES,
 • poradnictwa zawodowego,
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • organizacja szkoleń.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać z następujących form pomocy:

 • staż;
 • prace interwencyjne;
 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy inicjuje, organizuje i finansuje z funduszu PFRON szkolenia, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej  w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
 • osób niepełnosprawnych będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenia w formie szkoleń indywidualnych.

Szkolenia indywidualne - poszukujący pracy może ubiegać się o skierowanie na wskazane przez niego szkolenie indywidualne, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia. Koszt  szkolenia nie może  przekroczyć dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W związku ze skierowaniem na szkolenie uczestnikowi przysługuje:

 • Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem;

Podstawa prawna:

 • art. 38, 40  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2018r., poz. 511 z późn. zm.)

STAŻ

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego/poszukującego pracy- niepełnosprawnego nie pozostającego w zatrudnieniu  umiejętności praktycznych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Starosta może skierować bezrobotnego/ poszukującego pracy do odbycia u pracodawcy stażu przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 lub 12 miesięcy.

Na staż mogą być kierowani bezrobotni/ poszukujący pracy niepełnosprawny nie pozostający w zatrudnieniu:

 1.  do 25 roku życia;
 2.  w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia.

 na okres od 3 do 12 miesięcy:

 1. zarejestrowani długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 2.  powyżej 50 roku życia;
 3. bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 4. samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 5.  po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia.

na okres od 3 do 6 miesięcy:

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę (w imieniu którego działa Dyrektor PUP) z pracodawcą według programu, który jest załącznikiem do umowy.

Bezrobotnemu/poszukującemu pracy w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Na wniosek  odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia  dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Podstawa prawna:

 • art.11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2018r., poz. 511 z późn. zm.)
 • art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.149)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Środki na podjęcie działalności

Osoba niepełnosprawna, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, o ile nie pozostaje w zatrudnieniu może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze urzędem pracy.

Wysokość środków przeznaczanych na ten cel dla osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowo warunkiem jest tutaj by na ten cel osoba niepełnosprawna nie otrzymała innych środków publicznych.

Szczegółowe zasady ubiegania się o środki zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej z dnia 12 grudnia 2018r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2342).

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

 1. podjęcie po raz pierwszy działalności:
 • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
 1. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
 2. ponowne podjęcie działalności, o której wyżej mowa, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

W celu uzyskania środków osoba niepełnosprawna powinna złożyć wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wniosek składa się do starosty (urzędu pracy) właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Podstawa prawna:

 • art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn.zm.).

Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Anna Rojewska, dn. 2019-05-24

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony