Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Określenie statusu bezrobotny/poszukujący pracy / Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu bezrobotnego


 

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

 1. Nie spełnia warunków, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy;
   
 2. Nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu następuje na okres:
 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy
 1. Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt. 2 lit. a, albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy – pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjecie działalności,
   
 2. Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub wniesienie wkładu,
   
 3. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 – pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego,
   
 4. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie – pozbawienie statusu następuje na okres:
 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 1. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej - pozbawienie statusu następuje na okres:
 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 1. Nie stawiła się w PUP w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa – pozbawienie statusu następuje od dnia niestawienia się w PUP odpowiednio na okres:
 • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
 • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawienia.

Przez uzasadnioną przyczynę niestawiennictwa w wyznaczonym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy moze być uznana tylko taka, która stanowi nieprzewidzianą, niespowodowaną przez bezrobotnego, obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą zgłoszenie się w urzędzie pracy. W rachubę moga więc wchodzic nagłe przeszkody, na które bezrobotny nie ma wpływu np. nagła choroba, brak mozliwości dojazdu z powodu przerw w komunikacji lub inne zdarzenie typu pożar, powódź itp. Przyczyna musi poddawać się możliwości jej weryfikacji tj. powinna zosta udokumentowana.
Jeżeli przyczyną jest choroba lub opieka nad chorym, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS-ZLA (tzw. L-4). Przedstawienie zaswiadczenia lekarskiego na druku innym niż ZUS-ZLA stanowić bedzie podstawę do pozbawienia statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy (art. 80 ustawy).


 1. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 2a;
   
 2. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
   
 3. Z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określonej w ustawie – pozbawienie statusu następuje od dnia przerwania na okres:
 • 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
 • 180 dni w przypadku drugiego przerwania,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.
 1. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie – pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres:
 • 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia,
 • 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia.
   
 1. Pozostaje niezdolny do pracy na wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych - pozbawienie statusu następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego (z wyjatkiem kobiet w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy)

  Nie pozbawia się statusu osoby bezrobotnej:
 • kobiety po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej
- z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.
 
 1. Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 80 ust. 2 ( na druku określonym w odrębnych przepisach -ZUS ZLA),
   
 2. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego,
   
 3. z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
 • 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
 • 180 dni w przypadku drugiego przerwania,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.
 1. Przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres dłuższy niż 10 dni w okresie roku kalendarzowego.
 

PAMIETAJ !

Starcisz status osoby bezrobotnej i wszystkie uprawnienia z tym związane, jeżeli któryś z wyżej wymienionych punktów będzie Cię dotyczył.

Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji, o których mowa w pkt. 2, 6, 7, 11, 13, 14. (art. 33 ust. 4h ustawy)

W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego na wskazany okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego może nastąpić w wyniku ponowenej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawatych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do ich nabycia (art. 33 ust. 4c ustawy).


Podstawa prawna:

Art. 33 ust. 4 i 4c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 674 z póź. zm.)Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Małgorzata Maj, dn. 2014-07-17

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony