Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Rejestracja bezrobotnych / Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny


 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji (oryginały lub odpisy):

 1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie działania urzędu.

Osoba nie posiadająca dowodu osobistego przedkłada poświadczenie o zameldowaniu oraz potwierdzenie z wyznaczonym terminem odbioru dowodu osobistego

 1. Odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

 2. Świadectwa pracy

 3. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia  uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. w przypadku:

zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej:

 • zabierz ze sobą decyzje o wykreśleniu z ewidencji wszystkich działalności gospodarczych z Urzędu Gminy lub aktualny wydruk z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej);

 • jeżeli zawiesiłeś prowadzenie działalności gospodarczej, przedstaw informację z Urzędu Gminy o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej zawierającą okres zawieszenia lub aktualny wydruk z CEIDG.

 • zabierz również ze sobą decyzję z Urzędu Gminy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zawierającą datę podjęcia działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z CEIDG.

 • przedstaw zaświadczenie ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – nie dotyczy osób, które opłacały składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

zatrudnienia  w niepełnym wymiarze czasu parcy lub świadczenia usług  na podstawie:

 • na umowę zlecenie,

 • na umowę o świadczenie usług,

 • na umowę agencyjną lub pracę nakładczą lub

 • w zakładzie karnym,

przedstaw zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto (za każdy przepracowany miesiąc) oraz informacją czy były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

zakończenia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej przedstaw zaświadczenie z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, z podaną kwotą stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

osób zwolnionych z aresztu lub zakładu karnego - świadectwo zwolnienia;

osób, które odbyły: zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych, służbę wojskową pełnioną w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczenia wojskowe, okresową służbę wojskową, zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz służbę zastępczą: książeczka wojskowa oraz dodatkowo świadectwo służby- jeżeli jest wydane

przebywania na urlopie wychowawczym - akt urodzenia dziecka

osób, które pobierały gwarantowany zasiłek okresowy: zaświadczenie o okresach jego pobierania;

osób, rejestrujących się po zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym przypadającym po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz po rencie z tytułu niezdolności do pracy, rencie szkoleniowej lub rencie socjalnej:
- zaświadczenie o okresie pobierania w/w świadczenia z informacją o ustaniu prawa do jego pobierania, a w przypadku osób po zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym o okresie pobierania i podstawie wymiaru tego świadczenia: zaświadczenie od lekarza orzecznika ZUS  lub lekarza prowadzącego, o zdolności do pracy);

osób, rejestrujących się po zasiłku macierzyńskim lub po zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego przypadającym po ustaniu zatrudnienia, wykonywaniu innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej: zaświadczenie o okresie pobierania w/w zasiłku i kwocie stanowiącej podstawę wymiaru tego zasiłku;

osób, które pobierały zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania: zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia

osób, które pobierają rentę rodzinną: decyzję o przyznaniu renty rodzinnej oraz ostatni odcinek renty;
 

 1. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.
   
 2. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny oprócz ww. dokumentów przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Dodatkowo

 1. W przypadku rejestrujących się współmałżonków rolników będących właścicielami  dgospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych  oraz  decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu pracy w tym gospodarstwie.
   
 2. W sytuacji gdy opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne rolników jako domownik należy przedłożyć zaświadczenie lub decyzję KRUS potwierdzające ten fakt oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych dotyczące rolnika u którego wykonuje pracę domownik
   
 3. Skrócony odpis aktu małżeństwa, orzeczenie o rozwodzie, separacji, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci – w przypadku osób których dotyczą w/w dokumenty);

UWAGA!

Rejestracji osoby bezrobotnej nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów, odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotnej  osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych.

Praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji:

 1. W przypadku gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia winna posiadać ich numery PESEL oraz akty urodzenia dzieci / małżeństwa.
   
 2. Osoba rejestrująca się ma możliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletność, w przypadku gdy nie mają innego ubezpieczenia i uczą się do 26 roku życia. Należy wówczas przedstawić aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły / uczelni.

 


Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w godzinach od 800 do 1400 w pokoju nr 1 (parter).

Szczegółowych informacji w zakresie rejestracji osób bezrobotnych udzielają:

Inspektor Powiatowy

Jadwiga Ciapciak

                 

Inpektor

Mariola Misiak

tel. 12 386-10-80 wew. 22

pokój: parter, pokój nr 1

e - mail: jciapciak@pup.proszowice.pl

 

tel. 12 386-10-80 wew. 35

pokój: parter, pokój nr 1

e - mail: mmisiak@pup.proszowice.pl


Podstawa prawna :

§5, § 8 i 9  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy  (Dz. U. 2012. 1299).Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Marcin Krzywonos, dn. 2013-07-17

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony