Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Rejestracja bezrobotnych

Rejestracja bezrobotnych


Z dniem 11 grudnia 2012 roku  weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy  (Dz. U. 2012. 1299).

Rozporządzenie określa tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji niezbędnych do rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach zarejestrowanych, a także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz treść oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z cytowanym wyżej Rozporządzeniem:

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:

 • zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa

albo

Obowiązuje od dnia: 2013.05.27

 • wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)).

 

 

 

 

 

 

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zobowiązana jest do przekaznia w trakcie rejestracji następujących  danych:

 1. Imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 2. Obywatelstwo albo obywatelstwa;
 3. Numer PESEL;
 4. Imiona rodziców;
 5. datę i miejsce urodzenia;
 6. Nazwisko rodowe;
 7. Stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i pszukujących pracy;
 8. Liczbę dzieci na utrzymaniu;
 9. Adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 10. Wykształcenie;
 11. Ukończone szkoły;
 12. Zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 13. Poziom znajomości języków obcych;
 14. Posiadane uprawnienia zawodowe;
 15. Rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 16. Okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 17. Okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 18. Inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 19. Sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 20. Kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 21. Fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 22. Numer rachunku bankowego, jeżeli posiada

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny  może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie.

Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako osoba bezrobotna przekazuje podczas rejestracji dane o których mowa w pkt 1-2 oraz 4-22, numer PESEL  o ile posiada, a także informacje o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g i j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

UWAGA!

Rejestracji osoby bezrobotnej nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów, odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotnej albo poszukującej pracy osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych.

 


Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w godzinach od 800 do 1400 w pokoju nr 1 (parter).

Szczegółowych informacji w zakresie rejestracji osób bezrobotnych udzielają:

Inspektor Powiatowy

Jadwiga Ciapciak

                 

Inpektor

Mariola Misiak

tel. 12 386-10-80 wew. 22

pokój: parter, pokój nr 1

e - mail: jciapciak@pup.proszowice.pl

 

tel. 12 386-10-80 wew. 42

pokój: parter, pokój nr 1

e - mail: mmisiak@pup.proszowice.pl


Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy  (Dz. U. 2012. 1299).Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2018-05-16

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony