Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z  przetwarzaniem danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.
  1. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach jest  MAŁGORZATA MAJ e-mail: iod@pup.proszowice.pl
  1. Dane osób bezrobotnych lub poszukujących pracy:
  • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i e RODO w celu realizacji zadań publicznych określonych w ustawie z  dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawie  z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (konieczność dokonania zgłoszeń ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego) oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
    Poza danymi osobowymi pozyskanymi bezpośrednio od Pani/Pani w trakcie posiadania statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy, PUP Proszowice będzie przetwarzał także dane, do których ma dostęp na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności dane pozyskane z rejestrów ZUS w zakresie podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym i społecznym, zwolnień lekarskich (PUE) i innych danych, danych zawartych w Aplikacji Centralnej dotyczących rejestracji w innych urzędach pracy i otrzymanego wsparcia, danych z rejestru PESEL w zakresie weryfikacji danych ewidencyjnych.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in.. Sądy, komornicy sądowi, organy ścigania, ZUS, ośrodki pomocy społecznej, urzędy skarbowe), a także podmioty przetwarzające je na zlecenie PUP Proszowice (pracodawcy, jednostki szkoleniowe, organizatorzy staży, operatorzy pocztowi, SYGNITY S.A. w ramach podpisanych umów w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, w którym przetwarzane są dane.).

4. Dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców:

  • przetwarzane są zgodnie z art. 6, pkt 1, lit. c i e RODO  w celu realizacji zadań określonych w ustawie z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie z dnia ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także w aktach wykonawczych do ww. ustaw.
  • Poza danymi osobowymi pozyskanymi bezpośrednio od Pani/Pana, PUP Proszowice będzie przetwarzał także dane, do których ma dostęp na podstawie przepisów prawa, w szczególności  dotyczy to danych pozyskanych z rejestrów ZUS w zakresie niezalegania w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytur pomostowych, danych zawartych w AC, rejestrach CEIDG, KRS, REGON oraz Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w zakresie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie PUP Proszowice.

5. Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustaloną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach, który jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.

6. Prawa osób których dane dotyczą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli Pni /Pana zadaniem PUP Proszowice nie ma do tego podstaw.

Ma Pani/Pan  także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO);

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odbywa się na podstawie przepisu prawa. Jest niezbędne dla realizacji zadań Urzędu. Ma Pani/Pan prawo do odmowy podania danych osobowych, jednak w konsekwencji uniemożliwi to skorzystanie z pomocy oferowanej przez Urząd.


Treść utworzona przez: CMS, dn. 2018-05-25, zaktualizowana przez: Marcin Krzywonos, dn. 2018-05-28

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony