Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych klientów urzędu jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach z siedzibą przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.

 

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych (IOD)?

Inspektorem Ochrony Danych jest  Pani Małgorzata Maj.

 

Jak skontaktować się IOD ?

Z Inspektorem Ochrony Danych  można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pup.proszowice.pl, telefonicznie pod numerem: 12 386 10 80 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.

Do IOD w PUP Proszowice należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez PUP Proszowice, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – OGÓLNA

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Małgorzatę Maj z którą możecie się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iodo@pup.proszowice.pl lub telefonicznie 12 386 10 80.
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez PUP Proszowice jest realizacja zadań publicznych o charakterze powiatowym. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeń wykonawczych do niej określonych.  W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
 4. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez komórki merytoryczne PUP Proszowice.

Poniżej znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne:

KLAUZULE INFORMACYJNE

 1. PRZYJMOWANIE I OBIEG KORESPONDENCJI W PUP PROSZOWICE
 2. REJESTRACJA W PUP - OSOBY BEZROBOTNE I POSZUKUJĄCE PRACY
 3. PRZEDSIĘBIORCY ORAZ OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 4. MONITORING WIZYJNY w PUP PROSZOWICE
 5. Członkowie -  POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY
 6. OSOBY  KORZYSTAJĄCE Z USŁUGI NEWSLETTER
 7. SKARGI I WNIOSKI
 8. PORĘCZYCIELE, ICH WSPÓŁMAŁŻONKOWIE ORAZ WSPÓŁMAŁŻONKOWIE WNIOSKODAWCÓW W ZWIĄZKU ZAWARTYMI UMOWAMI
 9.  

 


KLAZULA INFORMACYJNA

PRZYJMOWANIE I OBIEG KORESPONDENCJI W PUP PROSZOWICE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.
 1. Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Maj e-mail: iod@pup.proszowice.pl, tel. 12 386-10-80
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f RODO w celu i w związku z przyjęciem i obiegiem korespondencji kierowanej do PUP Proszowice.
 1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na kierowaną korespondencję w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:
 • pracownikom i osobom delegowanym,
 • podmiotom obsługującym PUP Proszowice w zakresie świadczenia usług informatycznych.
 • podmiotom obsługującym PUP Proszowice w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.
 1. Pani/Pan posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w granicach określonych w przepisach prawa.
 1. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obiegu korespondencji jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - REJESTRACJA W PUP
OSOBY BEZROBOTNE I POSZUKUJĄCE PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.
 1. Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Maj e-mail: iod@pup.proszowice.pl, tel. 12 386-10-80
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody).
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustaloną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach, który jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.. Należą do nich: rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy; pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe; utworzenie nowych miejsc pracy, przyznawanie i wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, opracowywanie analiz i sprawozdań statystycznych dotyczących lokalnego rynku pracy, sporządzanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, opinie na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia, organizacja i finansowanie usług rynku pracy oraz w celach archiwalnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. b RODO r. oraz przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018 poz.1265 z póź.zm.),  ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także w aktach wykonawczych do ww. ustaw. W przypadkach gdzie zachodzi konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Poza danymi osobowymi pozyskanymi bezpośrednio od Pani/Pani w trakcie posiadania statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy, PUP Proszowice będzie przetwarzał także dane, do których ma dostęp na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności dane pozyskane z rejestrów ZUS w zakresie podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym i społecznym, zwolnień lekarskich (ZUS PUE) i innych danych, danych zawartych w Aplikacji Centralnej dotyczących rejestracji w innych urzędach pracy i otrzymanego wsparcia, danych z rejestru PESEL w zakresie weryfikacji danych ewidencyjnych.

 1. Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in.. Sądy, komornicy sądowi, organy ścigania, ZUS urzędy skarbowe),  podmioty publiczne korzystające z SI SEPI (ośrodki pomocy społecznej) a także podmioty przetwarzające je na zlecenie PUP Proszowice (SYGNITY S.A w ramach podpisanych umów w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, w którym przetwarzane są Pani/Pana dane, firmy hostingowe) obsługa prawna, obsługa informatyczna, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierski, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Proszowicach, organizatorzy działań aktywizacyjnych określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, instytucje szkoleniowe.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawa – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aby mógł Pan/Pani skorzystać z pomocy określonej powyższą ustawą.

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZEDSIĘBIORCY ORAZ OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.
 1. Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Maj e-mail: iod@pup.proszowice.pl, tel. 12 386-10-80
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody).
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustaloną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach, który jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji w ewidencji pracodawców, świadczenia usług urzędu oraz w celach archiwalnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także w aktach wykonawczych do ww. ustawy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Poza danymi osobowymi pozyskanymi bezpośrednio od Pani/Pana, PUP Proszowice będzie przetwarzał także dane, do których ma dostęp na podstawie przepisów prawa, w szczególności  dotyczy to danych pozyskanych z rejestrów ZUS w zakresie niezalegania w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytur pomostowych, danych zawartych w AC, rejestrach CEIDG, KRS, REGON oraz Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w zakresie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.

 1. Odbiorcy danych: obsługa prawna, obsługa informatyczna podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in.. Sądy, komornicy sądowi, organy ścigania, ZUS urzędy skarbowe), ) a także podmioty przetwarzające je na zlecenie PUP Proszowice (SYGNITY S.A w ramach podpisanych umów w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, w którym przetwarzane są Pani/Pana dane), podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierski
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawa – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aby mógł Pan/Pani skorzystać z pomocy określonej powyższą ustawą.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

MONITORING WIZYJNY w PUP PROSZOWICE

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.
 1. Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Maj e-mail: iod@pup.proszowice.pl, tel. 12 386-10-80
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody).
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustaloną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach, który jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.
 1. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek, nr rejestracyjny samochodu) będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę. Przetwarzanie danych jest realizowane w oparciu o przepisy prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 4b ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym , art. 222 Kodeksu Pracy. Dane nie będą wykorzystywane do innych celów.
 1. Odbiorcy danych: obsługa informatyczna, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty realizujące zadania ochrony mienia,  którym powierzono dane  na postawie odpowiednich umów.
 1. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach przy ul. Krakowskiej 11 32-100 Proszowice tj. wejście i wyjście z budynku piwnica,  klatka schodowa, ciągi komunikacyjne na parterze i pierwszym piętrze budynku, sekretariat (pokój nr 15), parking oraz droga przejazdowa na parking.              Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarno-higienicznych, szatni, pokoju socjalnego oraz palarni.
 1. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 7 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, 14-dniowy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 1. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 1. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy przez pracowników.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Członkowie POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.
 1. Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Maj e-mail: iod@pup.proszowice.pl, tel. 12 386-10-80
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody).
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustaloną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach, który jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu powołania, wypełniania obowiązków członka Powiatowej Rady Rynku Pracy  oraz w celu zarchiwizowania dokumentacji po zakończeniu kadencji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, nr PESEL na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 1. Odbiorcy danych: obsługa prawna, podmioty które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu PUP na podstawie zawartej z PUP umowy powierzenia danych osobowych (instytucje szkoleniowe), podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierski
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawa – ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

NEWSLETTER

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.
 1. Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Maj e-mail: iod@pup.proszowice.pl, tel. 12 386-10-80
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody).
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia Pani/Panu  usługi newsletter, polegającej na przesyłaniu na wskazany adres email lub nr telefonu  informacji ofert pracy, publikowanych aktualnościach i komunikatów.  - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana przez Panią/Pana w dowolnym czasie.
 1. Okres przechowywania: dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 1. Odbiorcy danych: obsługa prawna, obsługa informatyczna, firmy hostingowe
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do newslettera.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

SKARGI I WNIOSKI

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.
 1. Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Maj e-mail: iod@pup.proszowice.pl, tel. 12 386-10-80
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody).
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustaloną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach, który jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi, którą Pani/Pan złożyła, zawiadomienia o sposobie załatwienia Pani/Pana sprawy oraz w celach archiwalnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przepisów działu VIII Kodeksu postepowania administracyjnego, Rozporządzenia Rady Ministrów  z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
   
 2. Odbiorcy danych: obsługa informatyczna, obsługa prawna, podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
   
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana skargi lub wniosku.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

PORĘCZYCIELE, ICH WSPÓŁMAŁŻONKOWIE ORAZ WSPÓŁMAŁŻONKOWIE WNIOSKODAWCÓW W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach mający siedzibę przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.
 1. Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Maj e-mail: iod@pup.proszowice.pl, tel. 12 386-10-80
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody).
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną ustaloną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach, który jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub dofinansowania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  oraz w celach archiwalnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeń wykonawczych do niej, przepisów prawa cywilnego, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Odbiorcy danych: obsługa prawna, obsługa informatyczna podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in.. Sądy, komornicy sądowi, organy ścigania, ZUS urzędy skarbowe), ) a także podmioty przetwarzające je na zlecenie PUP Proszowice (SYGNITY S.A w ramach podpisanych umów w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, w którym przetwarzane są Pani/Pana dane), podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierski, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawa – ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a konsekwencją ich niepodania wiąże się z brakiem możliwości skorzystania  z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych powyższą ustawą.

 


Treść utworzona przez: CMS, dn. 2018-05-25, zaktualizowana przez: Małgorzata Maj, dn. 2019-07-05

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony