Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Jednorazowe środki na rozpoczęcie dzialalności gospodarczej w 2014 roku

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBOM BEZROBOTNYM W 2014 ROKU JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Bezrobotny, zainteresowany otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej składa „Informację o zamiarze ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej” w terminach określonych przez urząd - w 2014 roku planowane są cztery nabory w terminach:

  • styczeń/luty 2014
  • marzec 2014
  • czerwiec 2014
  • wrzesień 2014


Istnieje również możliwość ogłoszenia dodatkowych naborów - w sytuacji braku osób zainteresowanych lub pozyskania przez urząd  dodatkowych środków finansowych.

2. Osoby, które w poprzednich naborach złożyły ww. informację, jednakże z powodu braku środków nie otrzymały dotacji winny złożyć informację tylko w przypadku zmiany rodzaju działalności

3. Osoby zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej poddawane są testowi badającemu predyspozycje przedsiębiorcze - z wyjątkiem osób, które wcześniej już zostały poddane takiemu badaniu  (wówczas brane pod uwagę będą uzyskane wcześniej punkty)

4. Na podstawie oceny sporządzana jest lista rankingowa kandydatów według poniższej punktacji:
•    70pkt za test badający predyspozycje przedsiębiorcze
•    30pkt za ocenę pomysłu
w tym:
•    działalność usługowa i produkcyjna 10 pkt/działalność handlowa 0 pkt
•    innowacyjność pomysłu –TAK 10 pkt/NIE 0 pkt
•  spójność/realność przedsięwzięcia (znajomość rynku na którym ma funkcjonować firma, posiadane kwalifikacje zawodowe/doświadczenie wnioskodawcy, itp) 0-10 pkt
MAKSYMALNIE 100 PKT

5. Jednorazowe środki otrzymają osoby, które uzyskały największą ilość punktów

6. Urząd zastrzega sobie prawo ustalenia minimalnej liczby punktów niezbędnych do otrzymania środków

7. Kolejnym etapem jest uczestnictwo osoby bezrobotnej ubiegającej się o takie środki w kursie „małej przedsiębiorczości”, który umożliwi bezrobotnemu uzyskanie niezbędnej, podstawowej wiedzy dotyczącej działalności gospodarczej oraz pozwoli na dokonanie oceny planowanego przedsięwzięcia przez specjalistów.
W/w szkolenie odbywa się na koszt Powiatowego Urzędu Pracy. W przypadku bezrobotnych dysponujących odpowiednią wiedzą z zakresu planowanej działalności gospodarczej oraz mających sporządzony biznes plan własnego przedsięwzięcia możliwe jest skierowanie na indywidualne szkolenie, w trakcie którego dokonywana jest szczegółowa analiza oraz ocena biznes planu.

8. Osoba, której przyznawane są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oprócz powyższych zasad musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie  dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej  (Dz.U. 2012.457) tj.
a) znajdować się w rejestrach PUP w Proszowicach (status osoby bezrobotnej),
b) W okresie 12 m-cy przed złożeniem wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy (lub innej formy wsparcia),
c) Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych  środków na podjęcie działalności,
d) Nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
e) Nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
f) Złoży oświadczenie o rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy od  dnia rozpoczęcia działalności,
g) Nie złożyła wniosku do innego starosty o  przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na podjęcie na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

9. Zabezpieczeniem otrzymanych środków może być:
a)    poręczenie
b)    weksel z poręczeniem wekslowym (awal) potwierdzony notarialnie
c)    gwarancja bankowa
d)    blokada rachunku bankowego
e)    zastaw na prawach lub rzeczach
f)    akt notarialny o poddaniu się egzekucji

10. Wymagania dotyczące poręczycieli:

a)    Przy zarobkach miesięcznych brutto 2.000-2.500zł.- dwóch poręczycieli
b)    Przy zarobkach powyżej 2.500zł. – jeden poręczyciel

11. Maksymalna kwota przyznanych środków wynosi w 2014 roku 20.000,00

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2014-01-22, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2015-01-13

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony