Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych


I. ZASADY PRZYZNAWANIA

II. OKRES POBIERANIA ZASIŁKU

III. WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

IV. ZWROT NIENALEZNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ

V. ZASIŁEK PO PRACY ZA GRANICĄ

 

I. ZASADY PRZYZNAWANIA

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

 • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
   
 • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
   
 • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2,
   
 • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   
 • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   
 • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   
 • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
   
 • był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
   
 • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni, o których mowa powyżej, zalicza się również okresy:

 1. zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667);
   
 2. urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
   
 3. pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
   
 4. niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
   
 5. za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
   
 6. świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457);
 1. pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
 1. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.).

 

Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się także okresy zatrudnienia w państwach UE/EOG na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej.
 


 

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów zaliczanych do podstawy przyznania prawa do zasiłku, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1.

Osoby korzystające z prawa do preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku z prowadzeniem działalności gospdarczej, w przypadku zaprzestania działalności gospodarczej i zarejestrowania się jako bezrobotne, nie nabędą prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 


UWAGA !

Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:

 •  odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; - zasiłek nie przysługuje przez okres 120, 180 lub 270 dni w zalezności od liczby odmów (art. 75 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy)
   
 • po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; - zasiłek nie przysługuje przez okres 120, 180 lub 270 dni w zalezności od liczby zaistniałych tego rodzaju zdarzeń (art. 75 ust. 1 pkt 1a; ust. 2 pkt. 1 ustawy);
   
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni (art. 75 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 2 ustawy);
   
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia; - zasiłek nie przysługuje przez okres 180 dni (art. 75 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 pkt. 3 ustawy);
   
 • otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej - zasiłek nie przysługuje przez ten okres (art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 pkt. 4 ustawy);
   
 • otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zasiłek nie przysługuje przez ten okres (art. 75 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2 pkt. 4 ustawy);;
   
 • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
   
 • zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczejj - zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni (art. 75 ust. 1 pkt. 8 i ust. 2 pkt. 2 ustawy);
   
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2 - zasiłek nie przysługuje przez okres 180 dni (art. 75 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 pkt. 3 ustawy);
   
 • w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjecia zatrudnienia. Całkowity okres pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art. 75 ust. 3 ustawy)

Prawo do zasiłku uzupełnijącego przysługuje bezrobotnemu z prawem do zasiłku, który utracił status osoby bezrobotnej :

 1. na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek;
   
 2. na okres nie dłuższy niż 365 dni, a w dniu kolejnej rejestracji spełnił warunki określone w art. 71 ustawy, prawo do zasiłku przysługuje wówczas na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy dbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek;

Zapisy punktu 1 stosuje się także odpowiednio w przypadku powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej oraz w przypadku bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy. 

II. OKRES POBIERANIA ZASIŁKU

Okres pobierania zasiłku wynosi:

 • 180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju; (obowiązuje na terenie działania PUP Proszoiwce) - art. 73 ust. 1 pkt. 1 ustawy
   
 • 365 dni dla bezrobotnych: (art. 73 ust. 1 pkt. 2 ustawy):
   

a) zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub
 

b) dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
 

c) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
 

d) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania osoba bezrobotna zmienia miejsce zamieszkania lub miejscowość, w której mieszka, zostanie objęta obszarem działania innego powiatu.

UWAGA !

Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński (art. 73 ust. 3 ustawy)

Pobieranie zasiłku jest skracane o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art.75 ust.1-3 ustawy ( art. 73 ust. 4 ustawy)

 
 

III. WYSOKOŚĆ ZASIŁKU


Stawki obowiazujące od dnia 01.06.2014 r.

Wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych zależy od długości okresu uprawniającego do zasiłku i wynosi:

LATA PRACY %

BRUTTO
pierwsze 90 dni / pozostały okres

NETTO
pierwsze 90 dni / pozostały okkres
Do 5 lat 80 % 664,90
522,10
583,06
468,11
Od 5 do 20 lat 100 % 831,10
652,60
717,30
572,87
Powyżej 20 lat 120 % 997,40
783,20
851,63
678,71

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu (art. 72 ust.6,7,8,9 i 10 ustawy).

  

IV. ZWROT NIENALEZNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ

Osoby rejestrujące się w powiatowych urzędach pracy mają prawo do określonych świadczeń przy spełnieniu odpowiednich warunków. Te świadczenia są wypłacane tylko dla osób uprawnionych.

Często jest jednak tak, że ktoś, pomimo że stracił prawo do określonego świadczenia, kontynuuje – świadomie lub nieświadomie – jego pobieranie.

Kiedy mówimy o nienależnie pobranym świadczeniu z powiatowego urzędu pracy?

Według Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za nienależnie pobrane świadczenia uważa się (art. 76 ust.1 i 2 ustawy):

 • świadczenie pieniężne wypłacone pomimo tego, że zaistniały okoliczności powodujące ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli bezrobotny został wcześniej o tym poinformowany;
   
 • świadczenia pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów oraz w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd pracowników powiatowego urzędu pracy;
   
 • zasiłek, stypendium czy też inne świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy osobie za okres, za który nabyła ona już prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego;
   
 • koszty szkolenia, jeżeli osoba z własnej winy nie ukończyła szkolenia, chyba że przyczyną przerwania szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
   
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych. Jeśli uczestnik z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego czy sprawdzającego, jest zobowiązany do zwrotu kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, chyba że przyczyną przerwania programu było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
   
 • zasiłek wypłacony za okres, w którym w związku z orzeczeniem sądu wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z powodu wadliwego rozwiązania umowy o pracę;
   
 • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;
   
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji, która ustaliłaby wysokość emerytury w celu określenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.

Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne należy zwrócić w przeciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji wraz z przekazaną do tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.
 V. Zasiłek po pracy za granicą

Każda osoba bezrobotna z prawem do zasiłku zamieszkująca w jednym z państw członkowskich, ma prawo szukać pracy w innym państwie członkowskim i w tym państwie przysługuje jej prawo do kontynuacji wypłaty zasiłku od 3 m-cy do 6 m-cy wypłacanego w przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy.

Taka osoba nie straci prawa do zasiłku spełniając określone warunki:

 • musi być uprawniona do świadczeń z tytułu bezrobocia,
 • musi być zarejestrowana w urzędzie pracy przez minimum 4 tygodnie,
 • przed wyjazdem w poszukiwaniu pracy musi złożyć w wojewódzkim urzędzie pracy odpowiedni wniosek w celu pobrania formularza E 303/U-2 potwierdzającego transfer zasiłku,
 • musi poddać się procedurze kontrolnej w państwie członkowskim, w którym poszukuje pracy.

Po powrocie do kraju w ustalonym terminie, takiej osobie przysługiwać będzie prawo do kontynuacji zasiłku, o ile nie wykorzystała już całego okresu zasiłkowego łącznie z okresem pobierania zasiłku poza granicami kraju.


W okresie poszukiwania pracy za granicą przysługuje zasiłek w wysokości ustalonej w kraju przed wyjazdem, przeliczony na walutę kraju poszukiwania pracy.


Z prawa do transferu zasiłku można skorzystać tylko jeden raz, między dwoma okresami zatrudnienia uprawniającymi do zasiłku. Oznacza to, że po przyjeździe z zagranicy należy przepracować minimum rok, nabyć prawo do nowego zasiłku i dopiero wtedy powtórnie można wyjechać za granicę z transferem zasiłku w celu poszukiwania pracy.

Właściwy urząd w kraju, w którym poszukuje się pracy,  zażąda od osoby składającej formularz E 303/U-2 podania adresu czasowego zamieszkania.

Prawo unijne przewiduje możliwość sumowania okresów zatrudnienia nabytych w różnych państwach UE w celu ewentualnego ubiegania się o świadczenia z tytułu bezrobocia.

Okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia są wykazywane na formularzu E-30/U-1 który wystawia właściwa instytucja ds. bezrobocia w państwie, w którym osoba bezrobotna była wcześniej ubezpieczona.

O ile każda osoba bezrobotna ma prawo do poszukiwania pracy lub podjęcia działalności na własny rachunek za granicą, o tyle sumowanie okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia dla uzyskania uprawnień z tytułu bezrobocia dotyczy tylko pracowników, nie dotyczy to natomiast osób pracujących na własny rachunek.

Zatem dla uzyskania prawa do świadczenia z tytułu bezrobocia zsumowaniu podlega tylko pracowniczy staż pracy nabyty w dwu lub więcej państwach UE.

Zmiana Przepisów:

 • Z dniem 1 maja 2010r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenie Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. będące rozporządzeniem wykonawczym do rozporządzenia 883/2004.
 • Powyższe rozporządzenie nie dotyczy państw EOG (Islandia, Norwegia, Lichtenstein) oraz Szwajcarii.

Obowiązujące rodzaje dokumentów:

a) dokumenty przenośne - typu PD:

 • U1 - były formularz E 301 potwierdzający okresy ubezpieczenia i zatrudnienia;
 • U2 - były formularz E 303 dotyczący transferu zasiłku przyznanego w państwie ostatniego zatrudnienia;
 • U3 - informacja dla osoby poszukującej pracy (z transferem zasiłku) o powiadomieniu instytucji właściwej o zaistniałej sytuacji;

b) dokumenty elektroniczne - typu SED (zawierające dokumenty od U 001 do U 031):.

Dokumenty służą tylko do korespondencji pomiędzy instytucjami właściwymi. Po okresie przejściowym trwającym dwa lata będą tylko w formie elektronicznej.

Gdy strona nie przywiezie ze sobą dokumentu U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia spełnione za granicą wtedy na wojewódzkich urzędach pracy jako instytucjach właściwych spoczywa obowiązek wystąpienia w imieniu strony do instytucji właściwej danego kraju na formularzu U 001 o wydanie dokumentu potwierdzającego okresy ubezpieczenia związane z płatnym zatrudnieniem za granicą.


Szczegółowych informacji w zakresie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych udzielają:

 

Inspektor Powiatowy

Jadwiga Ciapciak

                

Inpektor

Mariola Misiak

tel. 12 386-10-80 wew. 22

pokój: parter, pokój nr 1

e - mail: jciapciak@pup.proszowice.pl

 

tel. 12 386-10-80 wew. 35

pokój: parter, pokój nr 1

e - mail: mmisiak@pup.proszowice.pl


Podstawa prawna:

Art. 71, 72, 73, 75, 76  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 674 z póź. zm.)


Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Małgorzata Maj, dn. 2014-07-18

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony