Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Określenie statusu bezrobotny/poszukujący pracy / Przyznanie statusu poszukującego pracy

Przyznanie statusu poszukującego pracy


 

Poszukujący pracy  oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instutycjach rynku pracy, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej  lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;

Art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instutycjach tunku pracy, dotyczy:

 1. Obywatel polski poszukujący i zamierzający  podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych.
 2. Cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
 1. jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej,
 2. jest obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
 3. jest obywatelem państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
 4. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
 6. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 7. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)
 8. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 9. posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 11. korzysta w Rzeczypospolitej z ochrony czasowej,
 12. ubiega się w Rzeczypospolitej o nadanie statusu uchodźcy i małżonka, w imieniu którego występuje z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, który posiada zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2012r. poz 680),
 13. ma udzieloną ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej,
   
 1. Cudzoziemiec będący członkiem rodziny cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a - c;

Poszukujący pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy.

Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy (z wyłączeniem osób tarnsferujących zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa UE)

Osobą poszukującą pracy może być m.in. osoba która:

 1. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 2. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 3. Pobiera rentę szkoleniową,
 4. Jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłośc lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 5. Otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 6. Uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 7. Jest żołnierzem rezerwy,
 8. Pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art.70 ust.6,
 9. Pracownikiem oraz osobom wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym.
 10. Transferuje zasiłek dla osób bezrobotnych z innego panstwa UE
 11. Jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. h oraz i, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6,

PAMIĘTAJ!

Korzystając z pomocy dostępnej w urzędzie pracy, rozszerzasz swoje działania, a tym samym zwiększasz szansę na zatrudnienie w zawodzie, który Cię interesuje!

 


Podstawa prawna:

art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 674 z póź. zm.)Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Małgorzata Maj, dn. 2014-07-17

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony