Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd / Powiatowa Rada Rynku Pracy / Skład

Skład


Członków powiatowych rad rynku pracy - powołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 3 i 6. Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

  • terenowych struktur każdej organizacji związkowej, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  • terenowych struktur każdej  organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznegoh;
  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Zgodnie z art. 23 ust. 6:

Starosta moze powołać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorzadu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Członek rady rynku pracy może zostać odwołany:

  • na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
  • z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady rynku pracy. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.


Na wniosek członków rady rynku pracy zamieszkałych poza miejscem obrad rady koszty przejazdów środkami transportu zbiorowego są refundowane ze środków Funduszu Pracy odpowiednio przez ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa albo starostę, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach odrębnych dla pracownika zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

 
Podstawa prawna:
art. 22 ust. 3 i 6  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1265 z póź. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 630)

 


Treść utworzona przez: CMS, dn. 2013-05-27, zaktualizowana przez: Małgorzata Maj, dn. 2019-07-05

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony