Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy / Obowiązki bezrobotnych

Obowiązki bezrobotnych


 

Jeżeli jesteś osobą bezrobotna zarejestrowaną w PUP masz OBOWIĄZEK:

 • zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym, przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy  w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni (art. 33 ust. 3 ustawy)

  Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę niespełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej.
   
 • powiadomić powiatowy urząd pracy w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa,
   
 • przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięcznie wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (art. 2 ust 1 pkt. 16 ustawy) - lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd (staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych);
   
 • uczestniczyć w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formie pomocy określonej w ustawie, przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego,
   
 • poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie (art. 33 ust. 4 pkt. 3 ustawy).
   
 • zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (umowa o dzieło, umowa zlecenie), bez zwzględu na wysokość wynagrodzenia lub o złożeniu wnioskudo ewidencji działalności gospodarczej oraz  o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku, (art. 74 ustawy). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego PUP, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. (art. 119 ust. 2 ustawy)
 • powiadomić powiatowy urząd pracy o fakcie wyjazdu za granicę lub pozostawaniu w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres krótszy niż 10 dni  - wówczas osoba bezrobotna nie zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego, zasiłek za ten okres nie przysługuje. Uwaga: całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art. 75 ust. 3 ustawy)
   
 • składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień, do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów (art. 75 ust. 6 ustawy).
   
 • zawiadomić powiatowy urząd pracy o czasowej niezdolności do pracy lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia (w uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na dostarczenie zaświadczenia z przekroczeniem w/w terminu) - zaświadczenie powinno być wystawione na druku ZUS ZLA. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie (tj. druk ZUS ZLA) skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy, ponadto starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego (art. 33 ust. 4 pkt. 9 i art. 80 ust. 2 ustawy oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia II. )
   
 • poinformować - osobiście lub za pośrednictwem formularza elektronicznego udostęnionego na stronie https://www.praca.gov.pl. - powiatowy urzęd pracy w terminie 7 dni o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu oraz zmianie innych danych zawartych w karcie rejestracyjnej (np. zmiana nazwiska, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, kwalifikacji itp.). Osoba bezrobotna, która zmieniła miejsce zamieszkania skutkujące zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, obowiązana jest powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, oraz zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (§ 8 ust. 9 pkt. 1 , § 10 ust. 1 pkt.1 i ust. 3 rozporządzenia I)
   
 • powiadomić powiatowy urząd pracy o braniu udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż Powiatowy Urząd Pracy, a finasowanych ze środków wspólnotowych i krajowych , w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (art. 41 ust. 11 ustawy);
   
 • dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji kowty nienależnie pobranego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia  zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne (art. 76 ust. 1 ustawy).

Za nienaleznie pobrane świadczenie pienięzne  uważa się (art. 76 ust. 2 ustawy):

 • świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
 • świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78;
 • koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41 ust. 6;
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53h ust. 1;
 • zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;
 • świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.
   
 • zwrócić kwotę dofinansowania studiów podyplomowych, jeżeli doszło do przerwania studiów z winy bezrobotnego (art. 42 a ust. 4 ustawy);
   
 • zgłosić się do odpowiedniego urzędu pracy za granicą w ciągu siedmiu dni w przypadku poszukiwania pracy za granicą i transferu zasiłku (§ 3 ust. 5 rozporządzenia I)
   

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku parcy ( t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 674 z póź. zm.)

Rozporządzenie I: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. 2012.1299)

Rozporządzenie II: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. nr 136, poz. 1118 z póź. zm)Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Małgorzata Maj, dn. 2014-07-17

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony