Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy / Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji


SZKOLENIA

FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW I LICENCJI

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy inicjuje, organizuje i finansuje z funduszu pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej  w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

O szkolenie może się ubiegać:

 1. Osoba bezrobotna
 2. Osoba poszukująca pracy:
 • w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymująca świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;
 • uczestnicząca w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji (na podstawie przepisów o pomocy społecznej);  
 • jest żołnierzem rezerwy;
 • pobiera rentę szkoleniową;
 • pobiera świadczenia szkoleniowe;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 • pracująca oraz wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenia w formie szkoleń indywidualnych i grupowych. 

Szkolenia grupowe odbywają się zgodnie z planem szkoleń opracowywanym po uzyskaniu informacji dot. wysokości otrzymanych przez Urząd środków w danym roku przeznaczonych na aktywizację zawodową.

Plan szkoleń jest opracowywany na okres roczny.

Szkolenia indywidualne - bezrobotny oraz poszukujący pracy może ubiegać się o skierowanie na wskazane przez niego szkolenie indywidualne, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia. Koszt  szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

W związku ze skierowaniem na szkolenie uczestnikowi przysługuje:

 • Pokrycie przez urząd kosztów badań lekarskich przed rozpoczęciem szkolenia
 • Stypendium szkoleniowe - wypłacane w okresie odbywania szkolenia w wysokości 120% kwoty zasiłku;
 • Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem;

FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW I LICENCJI

Starosta, na wniosek bezrobotnego może także sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Osobami uprawnionymi są  grupy bezrobotnych/poszukujących pracy wskazane jako potencjalni uczestnicy szkoleń.

Przydatne informacje:

www.ris.praca.gov.pl

Podstawa prawna:

 • art. 40,41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz.1265 i 1149 z poźn. zm )

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Starosta, na wniosek bezrobotnego, bądź poszukującego pracy może dofinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie studiów podyplomowych może ubiegać się:

 1. Bezrobotny;
 2. Poszukujący pracy, który:
 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jest żołnierzem rezerwy,
 • pobiera rentę szkoleniową,
 • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia...
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej

W okresie odbywania studiów podyplomowych przysługuje:

 • Dofinansowanie studiów podyplomowych.
 • Stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów
 • Osobie która w trakcie odbywania studiów podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca odbywania studiów podyplomowych i z powrotem.

Podstawa prawna:

 • art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j.Dz.U. z 2018 r.1265 i 1149 z późn. zm.)

 

 


Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Anna Rojewska, dn. 2019-03-29

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony